Algemene voorwaarden

Voordat je begint met lessen wil je natuurlijk wel weten waar je aan toe bent. 

Om enige duidelijkheid te scheppen volgen hier onze algemene voorwaarden. 

1. Algemeen

a. Al onze opleidingen worden beheerst door onderhavige voorwaarden. Iedere cursist wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze voorwaarden en heeft zich hiermee akkoord verklaard op het moment van de inschrijving.
b. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat het door de cursist ondertekende inschrijvingsformulier door ons is ontvangen en/of wij de inschrijving schriftelijk of digitaal hebben bevestigd.
c. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon die aan een of meer opleidingen wenst deel te nemen, dan wel als deelnemer door ons is aangenomen.
d. De cursist is gedurende de looptijd van de opleiding verplicht adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging aan ons door te geven.
e. De lessen gaan op basis van wederzijds respect.
f. Bij verhindering dienen afspraken 48 uur voor aanvang van de les te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurd wordt de les in rekening gebracht.
g. Rij met plezier; dat leert het makkelijkst.
h. Rijschool rsc Prinz behoudt het recht iemand te weigeren.
i. Voor het rijden in het weekeinde na 16.30u en ’s avonds na 19.00u, geld een andere lesprijs.
j. Geldige legitimatie is verplicht.
k. Kandidaten zijn verplicht om elke 14 dagen minimaal 60 min rijles te volgen bij afname van pakketten.

2. Inschrijving

a. De belangstellende kan zich uitsluitend digitaal, telefonisch of via kantoor inschrijven.
b. Wij behouden ons het recht voor om ons motiverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.
c. Inschrijving kan slechts voor een gehele opleiding plaatsvinden. Inschrijving voor een gedeelte van een opleiding is derhalve niet mogelijk.
d. Inschrijving vindt eveneens plaats op het moment dat een derde partij de cursist aanmeldt voor het volgen van een opleiding.
e. Indien de cursist, binnen 9 maanden na startdatum, de opleiding niet heeft afgerond, vervalt de overeenkomst, kortingen en kan er geen beroep worden gedaan op teruggaaf van betaalde cursusgelden.
f. Het is verplicht om aan elke klant/leerling te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• volledige naam
• datum
• e-mailadres
• telefoonnummer
• toestemming
Deze gegevens moeten 10 dagen worden bewaard en worden daarna vernietigd. Een keuze van de klant/leerling om geen toestemming te verlenen, mag niet leiden tot het weigeren van de toegang tot de les.

3. Betaling

a. De cursist dient het inschrijfgeld en cursusgeld voor aanvang van de opleiding te voldoen. Op eventuele verrekeningen of kortingen kan nimmer een beroep worden gedaan.
b. Betaling kan geschieden middels overschrijving naar ons bankrekeningnummer of contant op de rijschool. Indien het cursusgeld voor aanvang van de opleiding nog niet op ons bankrekeningnummer is bijgeschreven dient op de eerste dag van de opleiding bewijs van betaling mee te worden genomen. Zonder dergelijk bewijs is het niet toegestaan aan de opleiding deel te nemen.
c. Indien niet aan de betalingsverplichting binnen de genoemde termijn is voldaan is de cursist zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. De cursist is vanaf dat moment 5 % rente per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft zullen wij genoodzaakt zijn onze incasso gemachtigde in te schakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke) komen voor rekening van de cursist. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van 135 Euro.
d. In gevallen van medeondertekening door een bedrijf/instelling, ouders/voogd of anderszins zullen wij het verschuldigde lesgeld factureren aan de medeondertekenaar, tenzij uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier is aangegeven dat de factuur naar de cursist gestuurd dient te worden.
e. Pakketten dienen betaald te worden voor het aanvragen van het examen.
f. Kandidaat / cursist kan in beginsel nooit meer geld van de rijschool terug vragen dan betaald is.
g. Pakketten die worden afgenomen en er wordt gekozen voor ‘betalen in 2 termijnen’, wordt de factuur voor het eerste termijn verstuurt op de dag dat de kandidaat begint met lessen. De kandidaat heeft wettelijk 30 dagen de tijd om de het eerste termijn te betalen. 

4. Beëindiging

a. Dit artikel is van toepassing op alle opleidingen van Rijschool rsc Prinz.
b. Het is mogelijk tot annulering van de opleidingen over te gaan. Bij annulering tot acht weken voor de aanvang van de opleiding wordt examengeld in rekening gebracht. Bij annulering in de periode van acht weken tot één week voor aanvang van de opleiding wordt de helft van de opleiding in rekening gebracht. Indien de opleiding één week voor aanvang wordt geannuleerd is het totale cursusgeld verschuldigd.
c. De overeenkomst tussen ons en de cursist die bij ons een opleiding volgt, eindigt na betaling van de laatste termijn.
d. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het overlijden van de cursist.
e. De wederzijdse rechten en plichten welke uit de overeenkomst voortvloeien eindigen zodra de overeenkomst door beëindiging is ontbonden.

5. Aansprakelijkheid

a. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet is geregeld.
b. Indien wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de opgegeven cursusdata zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.
c. Kandidaat / cursist is ondanks privacy geacht om de rijschool eerlijk in te lichten over medische zaken ten behoeve van de veiligheid van de kandidaat en instructeur. Denk aan epilepsie, astma aanval spontane neus bloedingen etc. Tevens is het de eigen verantwoordelijkheid om de gezondheidsverklaring van het CBR eerlijk in te vullen en dit ook met de rijschool te delen voor een rij opleiding op maat.

6. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen. overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7. Geschillen

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra wij of een cursist dat nadrukkelijk aan de wederpartij hebben/heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter in wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.